that-annoying-asshole-you-know:

The Imperial Arms:

Ichizan Hisatasu: Murusame / One Cut Killer: Murasame

Hyakuju Oka: Raioneru / Animal King Form: Lionelle

Akki Tenshin: Inkurushio / Demon Armor: Incursio

Roman Haido: Panpukin / Roman Artillery: Pumpkin

Senpen Banka: Kurosu Teru / Infinite Uses: Cross Tail

Banbutsu Ryodan: Ekusutasu /  Cutter of Creation: Ecstasy

(via night-raid-hq)